Informacija o obradi osobnih podataka

Ovom Informacijom Cromaris d.d., Zadar, Gaženička cesta 4/b (dalje: Društvo) pruža informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, u koje svrhe ih obrađujemo i temeljem kojem pravnog temelja, tko ima pristup podacima, o razdoblju pohrane te koja prava imate u odnosu na obradu osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: „Uredba“), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: Zakon).

1. Podaci o voditelju obrade i službeniku za zaštitu osobnih podataka

Cromaris d.d., Zadar, Gaženička cesta 4/b, OIB: 58921608350 voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Cromaris d.d., Zadar, Gaženička cesta 4/b, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka, e-adresa:  dpo@cromaris.hr

2. Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju

Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata za zapošljavanje:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail, mobitel), adresa (ulica, grad, poštanski broj)
 • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba
 • Ostali podaci koje nam navedete u molbi i životopisu
 • Osobni podaci u vezi s aktivnostima zapošljavanja: interpretacija Vaših rezultata psihologijskog testiranja (kada je testiranje dio selekcijskog procesa), sažetak Vašeg razgovora za posao.

Društvo načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali moguće je da kandidat u otvorenoj molbi dostavi podatak o zdravstvenom i/ili socijalnom statusu.

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prilikom provođenja procesa odabira kandidata, a koje je primilo izravno od Vas slanjem otvorene molbe putem službene web stranice Društva.

U pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano, budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe.

3. Svrha obrade i pravna osnova obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi:

 • Stvaranje baze kandidata za potencijalno buduće zaposlenje kandidata u Društvu ili njegovim povezanim društvima;
 • Provedbe selekcijskog postupka na temelju primitka otvorene molbe za posao.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole koju ste nam dali popunjavanjem podataka prilikom, slanjem životopisa i molbe za posao.

Obavještavamo Vas da privolu možete povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Ako je kandidat u životopisu ili molbi za posao dostavio podatke koji se odnose na zdravstveni i/ili socijalni status, pravna osnova za obradu tih podataka je kandidatovo objavljivanje tih podataka.

4. Kategorije primatelja

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici Društva koji zbog prirode posla imaju pristup osobnim podacima, primjerice zaposlenici u poslovnoj jedinici zaduženoj za upravljanje ljudskim potencijalima. Zaposlenici Društva koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade Vaših osobnih podataka dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka.

Društvo može Vaše osobne podatke, a radi ostvarenja svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni, dostaviti povezanim društvima Društva. 

Društvo može dostaviti podatke drugim osobama/tijelima u slučaju ako bi za Društvo takva obveza nastupila temeljem propisa i/ili zahtjeva nadležnog tijela za dostavom podataka, u skladu sa ovlastima koja ta tijela imaju temeljem propisa.

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni našim ugovornim izvršiteljima obrade koji obrađuju osobne podatke u naše ime, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno ispunjavanje naših obveza te isključivo radi ispunjenja iznad navedenih svrha (primjerice pružatelji usluga provođenja selekcijskog postupka).

5. Razdoblje pohrane

Osobne podatke ćemo obrađivati do povlačenja Vaše privole. Ako ne povučete privolu, Vaše osobne podatke ćemo brisati iz naših sustava pohrane nakon proteka 5 godina.

Ako bi kandidatu bilo ponuđeno i kandidat prihvati zaposlenje u Društvu, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku, u skladu s pravilima Društva o obradi osobnih podataka zaposlenika.

6. Vaša prava

U okviru zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima;
 • pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza;
 • pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
 • pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
 • pravo podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ne provodimo automatizirano donošenje odluka. Profiliranje se obavlja samo u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje gore opisanih svrha.

Vezano uz ostvarenje navedenih prava možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem upita na e-adresu: dpo@cromaris.hr ili slanjem pošiljke na poštansku adresu: Zadar, Gaženička cesta 4/b, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

S poštovanjem,
Cromaris d.d.